Skip to content

Algemene Voorwaarden

Medicom Medische Uitgeverij B.V.
De Ruijterlaan 1A
3742 AE Baarn

Artikel 1.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Medicom: Medicom Medische Uitgeverij B.V. , tevens opererend onder de naam CPD-eLearning.nl.

2. Klant: de Afnemer van Medicom.

3. Consument: een Klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Abonnement: een overeenkomst tussen Medicom en Klant waarbij de Klant toegang verkrijgt tot de producten van Medicom zoals aangegeven in de overeenkomst.

5. Gebruiker: degene die op grond van het door Klant afgesloten Abonnement en de daarin vermelde vermelding als Gebruiker, middels strikt persoonlijke Inloggegevens toegang heeft tot een of meerdere van de producten van Medicom.

6. Inloggegevens: de unieke combinatie van een gebruikersnaam en een wachtwoord of andersoortige identificatie, ofwel verstrekt door Medicom ofwel door de Klant zelf aangemaakt, waarmee toegang verkregen kan worden tot de online producten en websites van Medicom.

7. Producten: alle digitale en niet-digitale diensten, Abonnementen en andere producten die Medicom aanbiedt, waaronder CPD Online, de verschillende tijdschriften van Medicom en andere producten van Medicom.

Artikel 2.

Totstandkoming van overeenkomsten

1. Abonnementen worden aangegaan voor de daarin vermelde periode en kunnen worden beëindigd met een opzegtermijn van 1 maand. Andere overeenkomsten kunnen niet worden geannuleerd, tenzij Medicom daarmee schriftelijk instemt.

2. In afwijking van het vorige lid, heeft een Consument het recht om een overeenkomst die middels telefoon of via internet tot stand is gekomen binnen 7 werkdagen na ontvangst van het geleverde producten te ontbinden, middels een schriftelijke kennisgeving. Dit geldt niet voor producten of dienstverlening tot stand gekomen overeenkomstig specificaties van Klant of Consument.

3. Binnen 7 werkdagen na de ontbinding overeenkomstig het vorige lid, dient Consument, voor eigen rekening en risico, het geleverde te retourneren aan Medicom op het in artikel 16 van deze algemene voorwaarden vermelde adres. De betaalde prijs zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan Consument worden terugbetaald, mits het geleverde onbeschadigd is terugbezorgd.

Artikel 3.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Medicom en iedere derde, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, leveringen van goederen en/of producten. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4.

Uitvoering van de overeenkomst en levering

1. Tenzij anders vermeld geschiedt levering van roerende zaken per post. Het risico gaat over van Medicom op Klant op het moment van verzending.

2. Medicom zal ernaar streven om de door hem vermelde genoemde (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Deze termijnen kunnen echter nimmer als een fatale termijn worden beschouwd. Indien een levertijd wordt overschreden omdat Medicom de hierboven bedoelde informatie niet heeft ontvangen of deze onjuist blijkt te zijn, heeft Medicom het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij Medicom gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

3. Medicom is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Medicom is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 5.

Prijzen en betaling

1. Indien bij een overeenkomst sprake is van door Klant te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Medicom gerechtigd is, door middel van een schriftelijke kennisgeving, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De prijswijziging zal niet eerder dan drie maanden na de schriftelijke kennisgeving ingaan.

2. De Consument die niet akkoord gaat met een door Medicom kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in lid 1 is gerechtigd om binnen 7 werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop wijziging ingaat dan wel de overeenkomst te annuleren.

3. Tenzij de factuur andere betalingscondities vermeldt, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op het door Medicom aangegeven rekeningnummer. De op de rekeningafschriften van Medicom aangegeven valutadag wordt aangemerkt als datum van betaling.

4. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter betaling van alle eventueel verschuldigde rente en kosten, en na algehele voldoening daarvan, ter betaling van de facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Klant bij de betaling dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

5. Indien Klant niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij zonder dat een ingebrekestelling nodig is, geacht in verzuim te zijn. Klant zal alsdan over het openstaande bedrag wettelijke (handels)rente verschuldigd zijn.

6. Alle buitengerechtelijke kosten die door Medicom worden gemaakt om tot incasso van de door Klant verschuldigde bedragen of tot nakoming van andere verplichtingen van Klant te komen, al dan niet met behulp van juridische of andere adviseurs, komen voor rekening van Klant. Deze kosten worden gesteld op tenminste 15% van de verschuldigde som met een minimum van €175.

7. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Klant of indien de Klant op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, zullen de vorderingen van Medicom onmiddellijk opeisbaar worden.

Artikel 6.

Toegang tot en gebruik van (online) Producten

1. Indien de overeenkomst tussen Medicom en Klant betrekking heeft op online producten, zal Klant voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot toegang en raadpleging van de in de overeenkomst aangeduide producten van Medicom verkrijgen op de tijden dat deze producten daarvoor beschikbaar zijn.

2. Medicom zal aan Klant Inloggegevens verschaffen waardoor één of meer Gebruikers toegang verkrijgen tot de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft. Gebruik van de Inloggegevens is strikt persoonlijk en geschiedt onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van Klant. Klant verplicht zich jegens Medicom de verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden ook op te leggen aan de door haar aangewezen Gebruikers.

3. Het is Klant, respectievelijk Gebruiker, niet toegestaan om de Inloggegevens aan derden bekend te maken of door derden te laten gebruiken, noch om het product door derden te laten gebruiken. Klant is in alle gevallen aansprakelijk voor dit ongeoorloofde gebruik van de Inloggegevens door derden en is per geconstateerd geval van ongeoorloofd gebruik aan Medicom een boete verschuldigd van € 800 per overtreding en € 150 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Medicom om vergoeding te vragen van de in werkelijkheid door haar geleden schade en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

4. Indien Medicom vermoedt dat sprake is van ongeoorloofd gebruik door derden, zoals hierboven bedoeld, is zij gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging een controle daarnaar bij Klant uit te (doen) voeren, waaraan Klant alle medewerking dient te verlenen.

5. Medicom is gerechtigd in haar apparatuur, programmatuur en producten wijzigingen aan te brengen, waaronder voorschriften over toegangstijden, identificatieprocedures, type apparatuur, en het toevoegen c.q. weglaten van informatie aan c.q. uit producten, alsmede de toegang tot de producten af te sluiten op tijdstippen dat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden verricht.

Artikel 7.

Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Medicom totdat alle bedragen die Klant aan Medicom verschuldigd is (inclusief rente en kosten) volledig aan Medicom zijn voldaan.

Artikel 8.

Kwaliteit van de producten

1. Medicom zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren zonder daarmee een resultaatsverbintenis is aangegaan.

2. De producten van Medicom zijn in het bijzonder bestemd voor medische professionals die beschikken over de voorkennis die noodzakelijk is voor het gebruik van de producten van Medicom. Dit is de reden waarom voor het verkrijgen van Inloggegevens voor de online producten een inschrijving in het BIG register nodig is. De producten zijn in mindere mate geschikt voor de Consument en Medicom adviseert de Consument die toch kennis neemt van de producten van Medicom met klem om niet zonder medische bijstand gebruik te maken van de informatie die hij/zij verkrijgt middels de producten.

3. Bij klachten over niet-online producten, meer in het bijzonder over een geleverde zaak, geldt dat deze binnen 7 werkdagen na ontdekking of nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, doch in ieder geval binnen twee maanden na de levering, schriftelijk ingediend moeten worden bij Medicom. Indien naar het oordeel van Medicom tijdig en terecht is gereclameerd, zal Medicom naar eigen keus het gebrek herstellen, een vervangend product leveren of de aankooprijs terugbetalen. De klacht zal niet in behandeling worden genomen indien Klant zelf in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Medicom tekort schiet, de Klant het gebrek al kende voor de levering, het product is bewerkt na de levering of het gebrek is veroorzaakt door een andere omstandigheid die is voorgevallen na de levering. Voor een Consument gelden deze rechten onverminderd de andere rechten die hem op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomen inzake de koop van een roerende zaak.

4. Voor de (online) producten van Medicom geldt dat deze worden geleverd op basis van de op het moment van levering beschikbare informatie die veelal afkomstig is van derden. Hoewel Medicom haar best doet om dit te voorkomen en grote zorgvuldigheid betracht bij de verwerking en samenstelling van informatie die op de website(s) of via producten wordt gepubliceerd, kan het voorkomen dat deze informatie onvolledig of verouderd is of dat deze onnauwkeurigheden of onjuistheden bevat. Informatie die van essentieel belang is voor Klant c.q. Gebruikers dient altijd door Klant op juistheid te worden geverifieerd. Gebruik van de website en (on-line) producten van Medicom geschiedt derhalve uitsluitend voor eigen risico van de gebruiker, en Medicom geeft geen garanties met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de website of producten of daar gepubliceerde informatie.

5. Indien op de website van Medicom wordt verwezen naar andere websites door middel van een hyperlink, worden deze verwijzingen voor het gemak van de bezoeker weergegeven. Medicom staat niet in voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt. Bovendien mag uit een verwijzing niet worden afgeleid dat Medicom gelieerd is aan de andere website of de inhoud ervan onderschrijft.

6. Medicom staat er voorts niet voor in dat de website of producten van Medicom continu beschikbaar zijn, dat de werking ononderbroken of storingsvrij zal zijn, vrij zijn van virussen, wormen af andere codes die besmettelijke of vernietigende eigenschappen kunnen vertonen. Gebruiker is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn eigen apparatuur en programmatuur door (recente) anti-virusprogramma ’s te installeren en te gebruiken en bijvoorbeeld de in artikel 12 bedoelde reservekopie te maken.

Artikel 9.

Klachtenregeling

1. Indien de handelwijze van Medicom leidt tot een klacht van Klant, kan deze laatste zich wenden tot de directie. De klacht moet schriftelijk worden ingediend bij de directie van Medicom Medische Uitgeverij B.V., voor adres zie aanhef van deze algemene bepalingen. Of per e-mail naar publishers@publishers-medicom.com.

Artikel 10.

Vrijwaring Klant

1. Klant vrijwaart Medicom voor alle aanspraken van derden voor zover het gaat om schade die het gevolg is van het niet naleven door Klant van deze algemene voorwaarden of andere voorschiften van Medicom. Tevens is Klant gehouden alle schade die Medicom in een dergelijk geval lijdt te vergoeden, waaronder schade aan de goede naam en reputatie van Medicom.

Artikel 11.

Beperking aansprakelijkheid

1. Voor zover niet anders is bepaald in deze algemene voorwaarden is Medicom niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming uit een overeenkomst met Klant, waaronder valt schade als gevolg van het gebruik van (of onvermogen om gebruik te maken) van de website of producten van Medicom, of van de daarmee verkregen informatie.

2. Mocht Medicom ondanks het voorgaande aansprakelijk gehouden kunnen worden, dan is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade, of gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en gederfde winst of schade als gevolg van persoonlijk letsel geleden door derden.

3. Onverminderd het hiervoor bepaalde is de aansprakelijkheid jegens Klant beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit of, indien dat lager is, het bedrag dat in het desbetreffende geval door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Medicom wordt gedekt en wordt uitgekeerd.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is in elk geval dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Medicom meldt. Het recht op enige schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de schade niet uiterlijk binnen één maand na het ontstaan ervan, dan wel na het moment waarop Klant redelijkerwijs van het ontstaan ervan op de hoogte had kunnen zijn, schriftelijk bij Medicom is gemeld. De hier genoemde termijn voor het melden van schade is voor Consumenten uiterlijk twee maanden.

Artikel 12.

Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Medicom onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, waardoor Medicom niet in staat is haar verplichtingen (geheel of gedeeltelijk) na te komen. Hieronder wordt mede verstaan: brand, ongevallen, import- exportbeperkingen, rellen, ernstige storingen in het bedrijf van Medicom zoals stakingen, blokkades, bovenmatig ziekteverzuim, internetstoringen, alsmede de onmogelijkheid om na te komen als gevolg van tekortkomingen van Medicoms van Medicom of door Medicom ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen of producten.

2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Medicom opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Medicom niet mogelijk is langer duurt dan 30 dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien Medicom bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13.

Rechten van intellectuele of industriële eigendom

1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom (waaronder, maar niet uitsluitend, octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, modelrechten, know how, databankrechten en exclusieve licenties) op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, software en producten, berusten uitsluitend bij Medicom of diens licentiegevers.

2. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij hem in de overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Dit gebruiksrecht kan niet worden aangemerkt als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot publicatie, verveelvoudiging, exploitatie of verstrekking aan derden, in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te doen verschijnen of anderszins openbaar te maken.

3. Voor zover Medicom de Klant programmatuur ter beschikking stelt, mag Klant één reservekopie maken welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.

4. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur, geleverde producten of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

5. Klant zal Medicom onverwijld schriftelijk informeren over haar bekende inbreuken op rechten van intellectuele of industriële eigendom van Medicom en tegen Klant ingestelde rechtsvorderingen hieromtrent en het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaten aan Medicom. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Medicom verlenen om zich, zo nodig in naam van Klant, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die Klant in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

6. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Medicom zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Medicom een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Medicom het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorgdragen dat Klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.

7. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Medicom wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Medicom voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Medicom gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Medicom geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.

Artikel 14.

Geheimhouding

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Dat geldt in ieder geval voor informatie die bekend wordt aan Klant via de hem ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, software, producten en andere materialen. Klant verbindt zich ertoe om deze informatie niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 15.

Opschorting en ontbinding

1. Indien Klant één of meer van zijn verplichtingen jegens Medicom niet nakomt, of Medicom vreest dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, het faillissement van de Klant wordt aangevraagd, Klant surséance van betaling of deelname aan de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen aanvraagt, overgaat tot liquidatie of ontbinding (al dan niet vrijwillig ) van zijn onderneming, zijn bedrijf anderszins stil komt te liggen, beslag op een deel van zijn activa wordt gelegd en/of een betalingsregeling treft met één of meer van zijn crediteuren, of op andere wijze de indruk wekt insolvabel te zijn, is Medicom gerechtigd om (i) haar verplichtingen jegens Klant, uit welke hoofde dan ook, op te schorten totdat Klant zijn verplichtingen jegens Medicom volledig is nagekomen, en/of (ii) de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in beide gevallen zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke verklaring en zonder daarvoor op enigerlei wijze jegens Klant aansprakelijk te zijn voor schade, kosten en rente, en zulks niet tegenstaande het recht van Medicom om volledige schadevergoeding te vorderen. Bedragen die Medicom vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het voorgaande onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16.

Privacy

1. De persoonsgegevens van Klant die hij/zij vermeldt bij de totstandkoming van de overeenkomst worden verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze registratie zal Medicom de overeenkomst uitvoeren en de administratie bijhouden. Voorts zal Medicom Klant regelmatig voorzien van actuele informatie en mogelijke aanbiedingen voor producten. Indien Klant hier geen prijs opstelt kan hij dit kenbaar maken middels een schriftelijke mededeling aan Medicom op het in artikel 16 genoemde adres, of per email aan publishers@publishers-medicom.com.

2. De naam en BIG nummer worden gedeeld met de Royal College of Psychiatrists om de voortgang van de eLearning door Klant te kunnen volgen.

Artikel 17.

Overige bepalingen

1. Medicom kan haar rechten en verplichtingen jegens de Klant aan een derde overdragen, waarvan Medicom Klant schriftelijk in kennis zal stellen. Indien de Consument daarmee niet wenst in te stemmen, heeft hij het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na de datum van de kennisgeving schriftelijk te beëindigen.

2. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. In een geval van verschil in tekst of interpretatie tussen de Nederlandse versie en een vertaling daarvan, zal de Nederlandse versie steeds prevaleren.

3. De relatief bevoegde rechter is de rechter te Utrecht, tenzij Medicom ervoor kiest de zaak aanhangig te maken voor de rechter van de woonplaats van Klant.Op elke verbintenis tussen Medicom en Klant is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffend roerende zaken.